Konsultointia ja hankejohtamista

Toimiminen vuosien ajan erilaisissa tehtävissä Turkissa ja sen
lähiympäristössä ja lähi-itäiseen maailmakuvaan liittyvä tutkimustyöni
on kartuttanut tietämystä turkkilaisesta ja laajemmin lähi-itäisestä
kulttuurista ja elämänmuodosta. Paikallisten käyttäytymisnormien
tuntemus ja  turkin kielen taito avaavat ovia sellaisten kulissien
taakse, jonne länsimaista tulevilla kontekstia tuntemattomilla ei ole
pääsyä. Innostun hankkeista, joissa lähdetään rohkeasti luomaan ja
kehittämään uusia toimintamuotoja ja verkostoja. Vaikka jokainen retki
on erilainen ja pitää sisällään omanlaisensa välietapit, reitin
suunnitteleminen ja kulkeminen on helpompaa, kun maasto on ennestään
tuttu.

Yritykset ja organisaatiot, jotka etsivät jalansijaa Turkissa

Kokemukset turkkilaisesta yrittäjyydestä, oikeuslaitoksesta, medioista, yhdistystoiminnasta ja lukuisista käytännön elämän asiainhoitoon liittyvistä kysymyksistä helpottavat toimimista Turkissa. Vuosien varrella tutuksi ovat tulleet myös "sudenkuopat", joihin lähi-itäistä kulttuuria tuntemattomat voivat langeta esimerkiksi suunnitellessaan yritystoimintaa vieraan kulttuurin keskellä. Kulttuurituntemus ja erilaisiin hankkeisiin liittyvä kokemukseni nimenomaan turkkilaisessa kontekstissa voivat olla avuksi organisaatiolle, joka pyrkii käynnistämään toimintaa Turkissa tai sen

Suomalaista koulutusosaamista maailmalle

Vaikka oppimistuloksemme PISA-mittausten mukaan ovat laskeneet, suomalaisella koululaitoksella on edelleen hyvä maine maailmalla. Uudistunut opetussuunnitelmme  rakentaa kestävää, tulevaisuuden taitoihin painottavaa oppimiskulttuuria, jonka uskon pitävän Suomen mainetta yllä koulutuksen edelläkävijämaana myös jatkossa.

Erilaisten kulttuurien kohtaamien on keskeinen haaste myös koulutusviennissä.  Kokemukseni  Lähi-idän kulttuureista ja maailmankatsomuksista ja toisaalta kokemukseni suomalaisesta koulusta ruohonjuuritasolla toimivana opettajana ja NEPSY-valmentajana ja opetussuunnitelma uudistusta kouluuni jalkauttavana tutor-opettajana antavat hyvän mahdollisuuden toimia siltana suomalaisen koululaitoksen ja Lähi-idän maissa koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa. Koulutusvientiin liittyviä yhteistyöhankkeita toteutan jatkossa enenevissä määrin OPITCO OY -yrityksemme toimintojen alla.

Akateeminen yhteistyö turkkilaisten ja iranilaisten yliopistojen kanssa

Oman tutkimustyön tekeminen ja uskontotutkimusinstituutin vetäminen lähi-itäisessä kontekstissa auttoi luomaan suhteita eri akateemisiin toimijoihin sekä Turkissa että Iranissa. Jos yhteisösi on kiinnostunut teologian ja kasvatustieteen alueella tapahtuvasta akateemisesta yhteistyöstä (esim. vierailut, opiskelijavaihto, tutkimuksellinen yhteistyö jne.) lähi-itäisten yliopistojen kanssa, voin olla avuksi.

Uskontodialogia muslimien kanssa

Uskontoinstituutin johtajan roolissa saatu kokemus akateemisella ja ruohonjuuritasolla tapahtuneesta uskontodialogista on hyvä pääoma polarisoituneessa maailmantilanteessamme, jossa dialogia eri ihmisryhmien välillä tarvitaan kipeästi. Voin olla apuna erilaisten dialogihankkeiden strategisessa suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.

Islamilaisten ja kristillisten yhteisöjen johtajakoulutus

Turkkilaiseen imaamikoulutukseen liittyvän väitöskirjatyöni myötä olen perehtynyt turkkilaisen imaamikoulutuksen rakenteeseen ja oppisisältöihin. Keskeinen havainto tutkimuksessani oli, että imaamikoulutuksen koulutusstrategiaa luotaessa on päästävät oppilauselmien ja lakitulkintojen taakse ja pyrittävä määrittelemään, millaista maailmankatsomusta koulutuksella pyritään rakentamaan. Turkkilaisen aineiston vertaaminen laajemmin lähi-itäiseen oppikirjatutkimukseen ja suomalaiseen kontekstiin osoittaa, missä ovat kipukohdat, kun imaamikoulutusta pyritään rakentamaan sekulaarin lainsäädännön määrittämässä todellisuudessa. Olen mielelläni avuksi länsimaissa toteutetun imaamikoulutuksen tarvetta ja sisällöllisiä kysymyksiä kartoittavissa hankkeissa.  (ks. puheeni Imaamit Suomessa -selvityksen päätösseminaarissa)

Turkissa uskontoinstituutin työn puitteissa konsultoin alueella toimivaa luterilaista kirkkoa pappiskoulutuksen järjestämisessä. Yhdessä kirkon teologien kanssa kehitimme paikallisen kulttuurin huomioonottavaa koulutuspolkua kirkon pappiskoulutukseen. Tästä prosessista oppi monenlaista, josta voi olla hyötyä, kun rakennetaan koulutuspolkua kristillisen yhteisön  johtajille.

Joitakin esimiehiltäni ja yhteistyökumppaneiltani saamiani palautteita