Integraatiokoulutusta ja koulutusta uskontodialogiin

Tarjoan kotoutumisesta vastaaville tahoille maahanmuuttajille suunattua integraatiokoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajille eväitä suomalaisen maailmankatsomuksellisen todellisuuden kohtaamiseen ja samalla oman identiteetin etsimiseen muuttuneessa kontekstissa.

Maahanmuuttajat tulevat usein taustasta, jossa uskonnon- ja ajattelun vapautta on rajoitettu merkittävästi. Siirtyminen ns. vapaaseen yhteiskuntaan, jossa maailmankatsomuksellinen moninaisuus on normaali olotila, on monella maahanmuuttajalle hämmentävä kokemus.

Länsimaissa elävissä muslimiyhteisöissä kannetaan huolta varsinkin nuoren ikäpolven maallistumisesta. Toisaalta maallistumisen vastaliikkeenä on nähtävillä radikalisoitumista, jonka ainut syy ei ole syrjäytyminen ainakaan siinä merkityksessä, joka sanalle annetaa sekulaarissa yhteiskunnassa. Oman maailmankatsomuksen tiedostaminen ja uskontodialogin ja laajemmin maailmankatsomusten kohtaamisen perusteiden ymmärtäminen ovat tärkeitä aiheita maahanmuuttajien integraatiokoulutuksessa. Oman uskonnollisen tradition tuntemisen myötä syntyvä itsetuntemus ja toisaalta kehystävän kontekstin ymmärtäminen positiivisista lähtökohdista käsin ehkäisevät radikalisoitumista.

Työtavat

Usein maahanmuuttajien suomen kielen taito on rajallinen. Tämä tulee ottaa huomioon koulutuksen työskentelytavoissa. Visuaalisuus, mahdollisuus tarkentaviin kysymyksiin ja keskusteleva ilmapiiri ovat tärkeitä tekijöitä työskentelytapoja valittaessa.

Haaste maahanmuuttajien koulutuksessa on usein myös maahanmuuttajien toisiaan kohtaan tuntemat epäluulot ja ennakkoasenteet, jotka johtuvat  eri kansanryhmistä, heimoista tai uskonnollisista tunnustuskunnista. Islamiin liittyy usein myös vahva auktoriteettiuskollisuus. Oppineemman tai korkeammassa asemassa olevan henkilön  paikalla oleminen voi tyrehdyttää keskustelun. Pyrkimys esittää muslimiyhteisö yhtenäisenä ja oma usko ehenä voi myös rajoittaa avautumista koulutustilanteissa. Edellä kuvaillut haasteet tulee ottaa huomioon koulutuksen suunnittelussa.

Pystyn luennoimaan suomen, englannin ja turkin kielillä.

Sisältöjä integraatiokoulutukseen

 • Uskontodialogin perusteet: Kuka minä olen? Kuka sinä olet?
 • Suomalainen uskonnollisuus
 • Kristinuskon perusteet
 • Uskonnon ja valtion suhde sekulaarissa kontekstissa
 • Näkökulmia maailmankatsomuksen olemukseen ja välineitä vieraan maailmankatsomuksen ymmärtämiseen
 • “Suomalainen tapa oppia” – katsaus suomalaiseen koulutussysteemiin. Maahanmuuttajaa ohjataan tiedostamaan maahanmuuttajan omalle kulttuurille ominaisen oppimistavan ja suomalaisessa koulutuksessa käytettävien oppimistapojen eroja.

ESIMERKKI MAAHANMUUTTAJILLE SUUNNATUSTA KOULUTUSPÄIVÄSTÄ

Muslimiyhteisöjen vastuuhenkilöille suunnattu “Uskonto- ja kulttuuridialogin perusteet” -koulutuspäivä rakennettiin seuraavasti:

 1. Alustus: Kurssin pitäjien henkilökohtaiset tarinat (avautuminen saa avautumaan) ja johdanto teemoilla Dialogin lähtökohta: Kuka minä olen? Kuka sinä olet?  -> stereotypioiden vaarat.
 2. Henkilökohtainen työskentely: “Oman repun” määritteleminen ->jokainen kurssilainen pohti omaa taustaansa rakentaen oman reppunsa henkilökohtaiselle “reppupaperille”. Reppupaperia  täydennettiin koulutuspäivän aikana. “Reppupaperi” toimii samalla luentomuistiinpanona.
 3. Luento: Katsaus suomalaisen uskonnollisen kontekstin muutokseen ja nykykontekstiin -> jalkapuista kansankirkkoon.
 4. Keskustelua ja kysymyksiä
 5. Luento: Kolme näkökulmaa maailmankatsomukseen -> keskeisten erilaisten maailmankatsomuksellisten orientaatioiden esittely.
 6. Henkilökohtainen työskentely: Oman “repun” täydentämistä luennon pohjalta.
 7. Alustus: Uskontodialogin perusteet
 8. Ryhmätehtävä: Esitä ja kuvaa sinulle tärkeä islamin opetus, jonka haluaisit välittää kristitylle ystävällesi.
 9. Luento: Kristillisen maailmankatsomuksen perusteet – Mistä kristinuskossa on kysymys?
 10. Keskustelua ja palaute