Koulutukset maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien kanssa toimiville

Suomalaisessa kontekstissa tarvitaan koulutusta sekä maahanmuuttajien kanssa toimiville että maahanmuuttajille. Tarjoan koulutuksia molemmille ryhmille. Alta löydät tarkempia kuvauksia teemoista ja esimerkkejä pitämistäni koulutuksista.

Maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien koulutukset

Suomalaisessa kulttuurissa kasvaneet kaipaavat koulutusta, kuinka toimia vieraassa kulttuurissa ja kohdata vieraasta kulttuurista Suomeen tulevia ihmisiä.

Yleistä maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien koulutuksista

Luennoin ja järjestän työpajatyyppistä koulutusta kulttuurien kohtaamiseen liittyen.  Koulutustarjontani ensisijaisena  kohderyhmänä ovat kunnalliset, kirkolliset ja yksityiset tahot, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa  tai joilla on tomintaa lähi-itäisessä/islamilaisessa kulttuurissa.

 

Työtavat

 

Koulutukseni pyritään aina räätälöimään tilaajan toiveiden mukaisesti. Kasvatustieteilijänä ja opettajana olen tottunut monipuolisiin ja osallistaviin opetusmenetelmiin. Toisaalta monesti käytännön kokemuksista ammentavilla tarinoilla ja visuaalisella materiaalilla tuettu perinteisempi  luento todetaan asiakkaan kanssa parhaaksi tavaksi asian käsittelylle. Luento-opetuksessakin haluan aina antaa mahdollisuuden yleisökysymyksille ja keskustelulle. Vireä ja jopa kriittinenkin keskustelu takaa useimmiten hyvän oppimiskokemuksen. Koulutuksessa käytetyt työtavat sovitaan aina etukäteen koulutuksen tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

 

Oppisisällöt

 

Linkkilistalla olevasta luentotarjottimestani löydät suunniteltuja luentokokonaisuuksia, joita voi muokata käytössä olevan ajan puitteisiin sopivaksi. Valittavissa olevat keskeiset teemat tiivistetysti ovat:

 • Lähi-idästä tulevan ihmisen kohtaaminen - tietoa kulttuurista ja käytännön vinkkejä arkeen ja juhlaan
 • Islamin perusteet - historia, oppi, uskonnonharjoitus ja pääsuuntaukset
 • Islamin moninaisuus - näkökulmana erilaiset islamin sisällä näkyvät "olemisen tavat"
 • Islamiin liittyvän ristiriitaisen viestinnän ymmärtäminen - diskurssianalyyttinen näkökulma erilaisiin "tapoihin rakentaa todellisuutta"
 • Radikalisoituminen, poliittisen islamin lyhyt historia ja Lähi-idän tilanne
 • Islamin ja kristinuskon teologinen vertailu (luterilainen näkökulma kristinuskoon)
 • Imaamikoulutus - koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet turkkilaisessa imaamikoultuksessa ja pohdintoja länsimaissa toteutettavaan imaamikoulutukseen liittyen
 • Katsaus Lähi-idän kristillisyyteen - historiasta tähän päivään
 • Maailmankatsomuksen olemuksen ymmärtäminen - mistä asioista ihmisen maailmankatsomus koostuu ja kuinka maailmankatsomuksen olemuksen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään islamia

Edellä mainitut teemat ovat yhdistettävissä. Samaan koulutuspäivään sopii yleensä 2-3 kokonaisuutta.

 

KUSTANNUKSET

 

Koska jokainen koulutus on eri tavalla räätälöity kokonaisuus, koulutukset hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Suunittelemme ensin koulutuksen sisällön pituuden ja annan tarjouksen suunnitelmamme pohjalta.

Esimerkki: Koulutus maahanmuuttajien opettajille

Noin kolmen tunnin kokonaisuus ammattiopiston kotoutumiskoulutustiimin kieltenopettajille rakennettiin ryhmän esimiehen toiveen mukaisesti seuraavasti.

 

Käsiteltävät teemat:

 • Lähi-idän kulttuurin olemuksen pohtiminen, millaista kulttuurista, poliittista ja uskonnollista reppua lähi-idän ihmien kantaa  --> stereotypioiden vaarat.
 • Näkökulmia lähi-itäiseen elämänmuotoon - käytännön tilanteita, joissa suomalaisen ja Lähi-idästä tuleen maahanmuuttajan erilaiset kulttuurit kohtaavat ja selviämiskeinoja arjen kohtaamisen haasteisiin (instituutio ja ihminen, perhe, juhlat, ulkonäkö ja vaatetus, temperamentti, asia vai ihminen, totuus vai suhde, rahavirrat vai usko, islamilaiset uskonyhteisöt, kielletty ja sallittu)
 • Epäluottamus dialogin haasteena

Koulutuksen toteutus:

 • 1 osa: luento ja keskustelua (n. 35 min)
 • 2 osa: Luennoitsijan alustus kustakin teemasta, jokaisen alustuksen jälkeen teemaan liittyvä "case", jossa käytännönläheisen esimerkin pohjalta osallistujat pohtivat keskustellen, mikä olisi oikea tapa toimia esimerkkitilanteessa. (n. 80 min)
 • 3 osa: alustus ja kysymykset ja keskustelua (n. 20 min)

Välissä taukoja, jolloin vapaata keskustelua.

Esimerkki: Koulutus seurakunnan työntekijöille

Noin neljän tunnin opetuskokonaisuus maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville hiippakunnan alueella toimiville seurakuntien työntekijöille määriteltiin kurssivastaavan toiveiden pohjalta seuraavasti:

 • Aluksi kertaus islamin historiasta ja pääsuuntauksista. Poliittisen islamin ja nykymuodossaan esiintyvän jihadismi-salafismin synnyn taustoittaminen ja katsaus Lähi-idän tämän hetkiseen tilanteeseen.
 • Kolme näkökulmaa (jumalkeskeinen, ihmiskeskeinen ja henkikeskeinen) islamilaiseen maailmankatsomukseen. Esiteltyjen  näkökulmien kautta havainnollistetaan islamin monimuotoisuutta. Luennosta käy ilmi, että  islam ei ole vain dogmaattista uskoa, vaan siihen voi kuulua syvää pieteettiä ja hengellistä kokemuksellisuutta.
 • Kristillinen maailmankatsomuksen ja islamilaisen maailmankatsomuksen erot ja yhtäläisyydet. Missiologinen näkökulma.

Koulutuksen toteutus:

Koulutus toteutettiin luentokoulutuksena, jota kevennettiin keskusteluosuuksilla ja kysymyksillä jaksojen välissä.

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset

Maahanmuuttajat kaipaavat koulutusta suomalaisesta kulttuurista ja siitä, kuinka selviytyä kulttuurikontekstin muutoksesta, joka on useimmiten haastava prosessi. Maahanmuuttajille suunnatussa koulutuksessa on erityiseti otettava huomioon myös koulutettavien kulttuuritausta.

Maahanmuuttajien integraatiokoulutuksen periaatteita

Maahanmuuttajille suunnatun integraatiokoulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajille eväitä suomalaisen maailmankatsomuksellisen todellisuuden kohtaamiseen ja samalla oman identiteetin etsimiseen muuttuneessa kontekstissa.

 

Maahanmuuttajat tulevat usein taustasta, jossa uskonnon- ja ajattelun vapautta on rajoitettu merkittävästi. Siirtyminen ns. vapaaseen yhteiskuntaan, jossa maailmankatsomuksellinen moninaisuus on normaali olotila, on monella maahanmuuttajalle hämmentävä kokemus.

 

Länsimaissa elävissä muslimiyhteisöissä kannetaan huolta varsinkin nuoren ikäpolven maallistumisesta. Toisaalta maallistumisen vastaliikkeenä on nähtävillä radikalisoitumista, jonka ainut syy ei ole syrjäytyminen ainakaan siinä merkityksessä, joka sanalle annetaa sekulaarissa yhteiskunnassa. Oman maailmankatsomuksen tiedostaminen ja uskontodialogin ja laajemmin maailmankatsomusten kohtaamisen perusteiden ymmärtäminen ovat tärkeitä aiheita maahanmuuttajien integraatiokoulutuksessa. Oman uskonnollisen tradition tuntemisen myötä syntyvä itsetuntemus ja toisaalta kehystävän kontekstin ymmärtäminen positiivisista lähtökohdista käsin ehkäisevät radikalisoitumista.

Maahanmuuttajakoulutuksen työtavoista

Usein maahanmuuttajien suomen kielen taito on rajallinen. Tämä tulee ottaa huomioon koulutuksen työskentelytavoissa. Visuaalisuus, mahdollisuus tarkentaviin kysymyksiin ja keskusteleva ilmapiiri ovat tärkeitä tekijöitä työskentelytapoja valittaessa.

 

 

Haaste maahanmuuttajien koulutuksessa on usein myös maahanmuuttajien toisiaan kohtaan tuntemat epäluulot ja ennakkoasenteet, jotka johtuvat  eri kansanryhmistä, heimoista tai uskonnollisista tunnustuskunnista. Islamiin liittyy usein myös vahva auktoriteettiuskollisuus. Oppineemman tai korkeammassa asemassa olevan henkilön  paikalla oleminen voi tyrehdyttää keskustelun. Pyrkimys esittää muslimiyhteisö yhtenäisenä ja oma usko ehenä voi myös rajoittaa avautumista koulutustilanteissa. Edellä kuvaillut haasteet otetaan huomioon koulutuksen suunnittelussa.

Pystyn luennoimaan suomen, englannin ja turkin kielillä.

Esimerkki: Koulutus Suomessa toimivien islamilaisten yhteisöjen vastuuhenkilöille

Sisältöjä integraatiokoulutukseen

 

 • Uskontodialogin perusteet: Kuka minä olen? Kuka sinä olet?
 • Uskonnon ja valtion suhde sekulaarissa kontekstissa
 • Näkökulmia maailmankatsomuksen olemukseen ja välineitä vieraan maailmankatsomuksen ymmärtämiseen
 • Suomalainen uskonnollisuus/uskonnottomuus
 • Kristinuskon perusteet
 • "Suomalainen tapa oppia" - katsaus suomalaiseen koulutussysteemiin. Maahanmuuttajaa ohjataan tiedostamaan maahanmuuttajan omalle kulttuurille ominaisen oppimistavan ja suomalaisessa koulutuksessa käytettävien oppimistapojen eroja.

Joitakin koulutuksista saamiani palautteita​